Courses and seminars 2013

LEYENDA: OA organised activity IC invited communication  OC oral communication

  • E.Moré. La producció de plantes aromàtiques i medicinals per a la se va venda en fresc i en sec. Altres alternatives a l’horticultura: Plantes aromàtiques (The production of aromatic and medicinal plants for fresh and dry sale. Other alternatives to horticulture: aromatic plants). Technical Seminar of the Annual Plan for Techcnology Transfer (DAAM). Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 27 de February 2013. IC. More information
  • E. Moré. Estado de la cuestión desde la perspectiva de la investigación. Taller: Necesidades de formación en el cultivo y elaboración ecológica de plantas aromáticas y medicinales (State of the art from the research perspective. Workshop: training needs on cultivation and biological elaborations of medicinal and aromatic plants). Project Herbal.Mednet (Leonardo da Vinci). Catarroja (València), 7 March 2013. IC
  • E.Moré. La collita de plantes aromàtiques i medicinals. Bones pràctiques i maquinària / L’assecat de plantes aromàtiques i medicinals. Factors de control i tipus d’assecadors. Aspectes tècnics de la collita i assecat de plantes aromàtiques i medicinals. (The harvest of medicinal and aromatic plants. Good pracices and machinery / The drying of medicinal and aromatic plants. Control factors and types of dryers. Technical aspects of the harvests and drying of medicinal and aromatic plants). Technical Seminar of the Annual Plan for Techcnology Transfer (DAAM). Solsona (Lleida), 22 March 2013. OA. More information

  • E.Moré. Presentació de l’assaig de cultiu mixtes de sàlvia amb conreu d’espècies arbòries per a fusta (Juglans x hybrida) i per a energia (Platanus hispanica). Visita a una explotació de cultiu industrial de plantes aromàtiques i medicinals. (Presentation of the essay of mixt cultivation of sage with wooden species (Juglans x hybrida) and biomass species (Platanus hispanica). Visit to an industrial cultivation of medicinal and aromatic plants). Champ Seminar of the Annual Plan for Techcnology Transfer (DAAM). Sagàs (Barcelona), 12 April 2013. OA. More information
  • E.Moré. Producció i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals (Productions and trade of medicinal and aromatic plants). Technical Seminar of the Annual Plan for Techcnology Transfer (DAAM). Marçà (Tarragona), 3 May 2013. IC. More information

  • Visita a una explotació artesana ecològica de plantes aromàtiques i medicinals (Visit to an ecological cultivation of aromatic and medicinal plants). Sant Pere de Torelló (Barcelona). 22 May 2013. OA. More information

  • E.Moré. Cultiu, transformació i comercialització de l’espígol. Opcions productives del cultiu de l’espígol (Cultivation, transformation and trade of lavender. Productive options of lavender cultivation). Technical Seminar of the Annual Plan for Techcnology Transfer (DAAM). Viver i Serrateix (Barcelona), 18 July 2013. OA. More information.

  • E. Moré. Cultivo de plantas medicinales en Cataluña. Moldelos de producción (industrial-artesana) y salidas comerciales. As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das reservas terras do miño e os ancares lucenses. (Cultivation of medicinal plants in Catalonia. Production models (industrial-handicraft) and commercialisation outputs. The medicinal plants in the sustainable developement of the Miño and Ancares lucenses’ protected areas). Lugo (Galicia), 30 July 2013. IC.
  • E. Moré. Plantes aromàtiques i medicinals. Curs d’aprofitaments forestals. Innovació i desenvolupament del CatCentral (Medicinal and aromatic plants. Forest usees course. Innovation and development of CatCentral). Agència de Desenvolupament del Berguedà, Consorci del Moianès i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Sesión por skype. Solsona, 24 de octubre 2013. CI.
  • E.Moré. Gestió agroforestal. Aprofitament de béns secundaris del bosc. Dinamització local i patrimoni natural (Agroforestry management. Uses of nond wood forest products. Local promotion and natural heritage). Node Garraf. Vilanova i la Geltrú, 17 December 2013. IC.