Cursos y jornadas 2013

LEYENDA: AO actividad organizada CI comunicación invitada CO comunicación oral

  • E.Moré. La producció de plantes aromàtiques i medicinals per a la se va venda en fresc i en sec. Altres alternatives a l’horticultura: Plantes aromàtiques (La producción de plantas aromáticas y medicinales para su venta en fresco y en seco. Otras alternativas a la horticultura: Plantas aromáticas). Jornada técnica del Plan Anual de Trasferencia Tecnológica (DAAM). Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 27 de febrero 2013. CC. Más información
  • E. Moré. Estado de la cuestión desde la perspectiva de la investigación. Taller: Necesidades de formación en el cultivo y elaboración ecológica de plantas aromáticas y medicinales. Proyecto Herbal.Mednet (Leonardo da Vinci). Catarroja (València), 7 de març de 2013. CC
  • E.Moré. La collita de plantes aromàtiques i medicinals. Bones pràctiques i maquinària / L’assecat de plantes aromàtiques i medicinals. Factors de control i tipus d’assecadors. Aspectes tècnics de la collita i assecat de plantes aromàtiques i medicinals. (La cosecha de plantas aromáticas y medicinales. Buenas prácticas y maquinaria /El secado de plantas aromáticas y medicinales. Factores de control y tipos de secaderos. Aspectos técnicos de la cosecha y secado de plantas aromáticas y medicinales). Jornada técnica de referencia del Plan Anual de Trasferencia Tecnológica (DAAM). Solsona (Lleida), 22 de marzo 2013. AO. Más información

  • E.Moré. Presentació de l’assaig de cultiu mixtes de sàlvia amb conreu d’espècies arbòries per a fusta (Juglans x hybrida) i per a energia (Platanus hispanica). Visita a una explotació de cultiu industrial de plantes aromàtiques i medicinals. (Presentación del ensayo de cultivo mixto de salvia con cultivo de especies arboreas para madera (Juglans x hybrida) y para energia (Platanus hispanica). Visita a una explotación de cultivo industrial de plantas aromáticas y medicinales). Jornada de camp del Pla Anual de Trasferència Tecnològica (DAAM). Sagàs (Barcelona), 12 de abril 2013. AO. Más información
  • E.Moré. Producció i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals (Producción y comercialización de plantas aromáticas y medicinales). Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica (DAAM). Marçà (Tarragona), 3 de mayo 2013. CC. Más información

  • Visita a una explotació artesana ecològica de plantes aromàtiques i medicinals (Visita a una explotación artesana ecológica de plantas aromáticas y medicinales). Sant Pere de Torelló (Barcelona). 22 de mayo 2013. AO. Más información

  • E.Moré. Cultiu, transformació i comercialització de l’espígol. Opcions productives del cultiu de l’espígol (Cultivo, transformación y comercialización del espliego. Opciones productivas del cultivo del espliego). Jornada técnica del Plan Anual de Transferencia Tecnológica (DAAM). Viver i Serrateix (Barcelona), 18 de julio de 2013. AO. Más información.

  • E. Moré. Cultivo de plantas medicinales en Cataluña. Moldelos de producción (industrial-artesana) y salidas comerciales. As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das reservas terras do miño e os ancares lucenses. Lugo, 30 de julio de 2013. CI.
  • E. Moré. Plantes aromàtiques i medicinals. Curs d’aprofitaments forestals. Innovació i desenvolupament del CatCentral (Plantas aromáticas y medicinales. Curso de aprovechamientos forestales. Innovación y desarrollo del CatCentral). Agència de Desenvolupament del Berguedà, Consorci del Moianès i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Sesión por skype. Solsona, 24 de octubre 2013. CI.
  • E.Moré. Gestió agroforestal. Aprofitament de béns secundaris del bosc. Dinamització local i patrimoni natural (Gestión agroforestal. Aprovechamiento de bienes secundarios del bosque. Dinamización local y patrimonio natural). Node Garraf. Vilanova i la Geltrú, 17 de diciembre 2013. CI.