Projectes d’aprofitament silvestre 2011-2020

LLEGENDA R recerca T transferència PT projecte tutorat

2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i  medicinals al principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. R/T (assaig).

 • Espècies treballades: Origanum vulgareSatureja montanaThymus serpyllumFilipendula ulmaria i Arnica montana.

2011-2013. Forest Plants Wild Harvesting Learning in Europe – PLANT WILD. Associacions d’aprenentatge GRUNDTVIG. T (xarxa)

 • Intercanvi d’informació entre els socis sobre la situació de la formació en l’àmbit de la recol·lecció silvestre de productes secundaris del bosc (plantes, bolets, fruits, etc.)

Més informació: https://plantwild.wordpress.com/

2011. Bases Tècniques per a la regulació de l’aprofitament comercial d’espècies vegetals d’ambients forestals . Direcció General de Medi Natural. Generalitat de Catalunya. R (estudi)

 • Espècies treballades: Gentiana lutea, Arctostaphyllos uva-ursi, Arnica montana, Viscum album, Erica sp., Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Viburnum tinus.

2011-2012. RedFor. Xarxa forestal de desenvolupament rural. Projecte pilot en el marc de la Xarxa Rural Nacional. Finançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient i pel FEADER. Desenvolupat per COSE (Confederació d’Organitzacions  de Silvicultors d’Espanya). Col·labora CTFC. R (estudi).

 • Estudi de potencialitats econòmiques de plantes aromàtiques i medicinals silvestres a Espanya.
 1. Dades de distribució del recurs natural, estimació de la recol·lecció silvestre, dades del sector productiu. DOC: Evaluación de los recursos forestales por CCAA. Identificación de prácticas adecuadas.
 2. Cadena de valor, mercats, noves demandes, productes potencials: Plantes medicinals (infusions medicinals, fitomedicaments), plantes aromàtiques (infusions alimentàries, condiments, licors), extractes i olis essencials (fitomedicaments, cosmètics, perfums). DOC: -Planificación de la producción de productos forestales para adecuarlos a la demanda -Catálogo de nuevos productos forestales y mejoras tecnológicas de los existentes

2012. Estudi comparatiu de diferents espècies de plantes i arbustos aromàtico-medicinals presents en la vegetació espontània de la zona per introduir-los com a cultiu i valoració del cultiu de diferents espècies aromàtico-medicinals comercials amb la finalitat d’elaborar productes finals. Conveni amb la Cooperativa Sambucus, SCCL (Manlleu, Barcelona). Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat. R (assaig).

 • Identificació de poblacions silvestres locals, mostreig, control d’arrelament d’esqueixos, obtenció d’olis essencials i caracterització química de: Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Satureja montana Satureja calamintha.
 • Elaboració de fitxes de recol·lecció silvestre de: Rosmarinus officinalis, Malva sylvestris, Sambucus nigra.

2012-2013. Metodologia innovadora per a identificar productes naturals valuosos derivats de la flora mediterrània – BIOXPLORE. Programa ENPI CBC MED – R (assaig)

 • CTFC és un soci col·laborador i aporta la seva expertesa en la selecció de diferents hàbitats i localitats en mostreig de plantes.

2014. Plantejament del projecte de producció de llavors d’espècies aromàtico-medicinals silvestres  autòctones caracteritzades químicament. Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat (DAAM). Conveni amb empresa Semillas Batlle, S.A.

2016-2018. Valorització de les plantes aromàtico-medicinals silvestres: Gestió sostenible de la biodiversitat vegetal i desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals de l’espai SUDOE- ValuePAM

 • Caracterització de les PAM en els espais implicats (Gentiana lutea, Jasonia glutinosa), així com anàlisis d’espècies, creació de plans de gestió i una experiència pilot a Catalunya i França per a extrapolar models de gestió de l’aprofitament d’espècies silvestres com ara la genciana (Gentiana lutea).

2018-2021. Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles (INCREDIBLE). Aromatic and Medicinal Plants iNet.

2019-2020. EIP-AGRI Focus Group 35 «Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products»

 • L’Eva Moré va participar en aquest grup temporal d’experts seleccionats per compartir informació sobre com crear oportunitats de diversificació per als agricultors mitjançant cadenes de valor innovadores de productes medicinals i cosmètics a base de plantes, liderant l’article sobre transferència i formació i participant activament en els temes de cadenes de valor, models de negoci, sistemes agroforestals i recol·lecció silvestre.
 • DOCUMENTACIÓ (en anglès): MP5. Recol·lecció silvestre

Més informació: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/diversification-opportunities-through-plant-based