Projectes de cultiu 2011-2020

LLEGENDA: R recerca T transferència PT projecte tutorat

2009-2012. Selecció i millora pel seu comporatament agronòmic i riquesa en principis actius de poblacions silvestres espanyoles de les espècies Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia y Thymus mastichina ya caracterizados químicamente. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de Ciencia i Innovación. R (assaig).

 • Espècies treballades: Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis i Salvia lavandulifolia.

2008-2011. Experimentació amb plantes aromàtiques i  medicinals al principat d’Andorra. Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. R/T (assaig).

 • Espècies treballades: Arnica montana, Artemisia dracunculus, Crataegus monogyna, Filipendula ulmaria, Hyssopus officinalis, Melissa officinalis, Mentha viridis, Origanum vulgare, Rosa caninaSambucus nigra, Satureja montana, Thymus serpyllum.

2011-2017. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Lluçà i Sagàs. Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya. R (assaig).

 • Obtenció de dades de producció de cultiu mixte de fusta (Juglans regia) i espècies  energètiques (Platanus hispanica) amb pastures i plantes aromatiques (Salvia officinalis).

2011. Proposta de producció de plantes aromàtiques i medicinals i productes comercials. Consorci del Lluçanès, Cooperativa Sambucus. R (estudi).

 • Cultiu i elaboració de productes.

2011. Difusió dels resultats per les activitats amb plantes aromàtiques i medicinals (Itineraris Pams). Generalitat de Catalunya. T (web)

2012. Estudi comparatiu de diferents espècies de plantes i arbustos aromàtico-medicinals presents en la vegetació espontània de la zona per introduir-los com a cultiu i valoració del cultiu de diferents espècies aromàtico-medicinals comercials amb la finalitat d’elaborar productes finals. Conveni amb la Cooperativa Sambucus, SCCL (Manlleu, Barcelona). Finançat pel DAAM-Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat. R (assaig).

 • Identificació de poblacions silvestres locals, mostreig, control d’arrelament d’esqueixos, obtenció d’olis essencials i caracterització química de: Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Satureja montana Satureja calamintha.
 • Disseny dels assaigs de cultiu segons diferents paràmetres (reg/no reg; encoixinament amb palla / sense encoixinament) i preparació dels protocols d’assaig en Melissa officinalis i Mentha pulegium.
 • Elaboració de fitxes de cultiu de: Melissa officinalis, Mentha pulegium, Thymus vulgaris, Salvia officinalis, Lavandula latifolia, Artemisia dracunculus, Satureja montan, Hyssopus officinalis, Petroselinum crispum, Anethum graveolens, Matricaria recutita, Ocimum basilicum, Origanum vulgare.

2013. Innovació en els sectors agroalimentaris tradicionals del territori a través de millores en processos productius: cultiu intensiu de safrà – Projecte InnovActiva. Impuls i innovació rural Conca de Barberà-Priorat. Finançat pel Dep. de Treball-Generalitat de Catalunya. R (assaig demostratiu). Més info.

2014. Optimització de l’eficiència del reg i  la fertirrigació en la producció de Melissa officinalis L. a la població de Sagàs (Berguedà). Foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat (DAAM). Conveni amb empresa L’Armengol, SCP.

 • Projecte pilot on s’assaja el rendiment en fulla de tarongina (Melissa officinalis L.) en funció de la dosi de reg (estimant les necessitats hídriques en funció de l’evapotranspiració i pluviometria de la zona) i la dosi de fertilització.

2018-2020. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Sagàs. DAAM-Generalitat de Catalunya_ADDENDA.

 • Elaboració d’un informe dels 6 anys de seguiment del cultiu de sàlvia (Salvia officinalis L.) como a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida i Platanus hispanicus). Col·laboració en la redacció d’un Dossier tècnic del RURALCAT sobre cultiu agroforestal.
 • Un cop finalitzat el cicle de cultiu amb sàlvia (Salvia officinalis L.) en secà, s’ha iniciat un nou assaig amb tarongina (Melissa officinalis L.) en regadiu,  com a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida).

2019-2020. EIP-AGRI Focus Group 35 «Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products»

Més informació: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/diversification-opportunities-through-plant-based

2020. Catàleg on-line de varietats comercials de plantes aromàtiques i medicinals .

 • Directori que recull principalment varietats orientades a la producció industrial (no les ornamentals) de 196 espècies de PAM.  Aquestes provenen de nou cases de llavors comercials i cinc instituts de recerca (principalment europeus) que treballen en la selecció i millora de PAM.
 • És una eina per a productors, però també per a viveristes que vulguin ampliar la seva oferta comercial més enllà de les varietats estrictament ornamentals i que estiguin disposats a produir un gran volum de planta per a subministrar a produccions a escala industrial.
 • El catàleg facilita a les persones productores de PAM poder escollir aquelles varietats que millor s’adaptin a les seves condicions edafoclimàtiques, a les seves línies de producció i que responguin a les exigències de qualitat marcades pels sectors industrials utilitzadors.

Web: http://varietats-pam.ctfc.es/

2020-2022. Nous Escenaris de Producció industrial de Planta Aromàtica i Medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya

 • El projecte pretén analitzar el comportament de diferents varietats comercials d’un conjunt d’espècies de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que podrien cultivar-se a escala comercial en diferents escenaris agraris de Catalunya.
 • Les espècies posades a cultiu en aquest projecte son: Melissa officinalis (tarongina), Mentha x piperita (menta pebrera), Mentha spicata (herba bona), Lavandula angustifolia (lavanda), Lavandula x intermedia (Lavandí), Thymus mastichina (mastiquina), Satureja montana (sajolida), Matricaria chamomilla (camamilla) i Artemisia absinthium (donzell), i d’aquestes s’assajaran diferents varietats.
 • S’han escollit aquelles espècies que tenen bona demanda al mercat tant en planta seca com en oli essencial i que es poden adaptar a diferents condicions de cultiu i s’han plantat en tres parcel·les ubicades a les Garrigues, la Noguera i la Segarra.

Més informació: https://pamincat.ctfc.cat