Seguiment del sistema agroforestal amb tarongina

2018-2020. Sistemes agroforestals a Catalunya: Innovació d’esquemes productius per la diversificació de rendes – Experiència pilot a Sagàs. DAAM-Generalitat de Catalunya.

  • Un cop finalitzat el cicle de cultiu amb sàlvia (Salvia officinalis L.) en secà, es va iniciar un nou assaig amb tarongina (Melissa officinalis L.) en regadiu,  com a sistema agroforestal combinat amb producció d’arbres (Juglans x hybrida). 

2018

2019

2020

  • 2021-2026. Projecte LIFE AgroForAdapt. L’assaig de noguer (Juglans x hybrida) amb tarongina (Melissa officinalis) s’integra al projecte com a com a exemple demostratiu de sistema silvorable .

Mostreig 2022

Maig 2022
Agost 2022