Projectes d’aprofitament silvestre 2017

Valorització de les plantes aromàtico-medicinals silvestres: Gestió sostenible de la biodiversitat vegetal i desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals de l’espai SUDOE- ValuePAM

  • caracterització de les PAM en els espais implicats (Gentiana lutea, Jasonia glutinosa), així com anàlisis d’espècies, creació de plans de gestió i una experiència pilot a Catalunya i França per a extrapolar models de gestió de l’aprofitament d’espècies silvestres com ara la genciana (Gentiana lutea).