Condicions Agroclimàtiques
 

Les dades bàsiques de clima, sòl i parcel·la que s'han de conèixer abans d'iniciar qualsevol cultiu són les que es descriuen a continuació.

Dades meteorològiques

Temperatura:

 • Tª mitjana mensual
 • Tª mitjana mensual màxima
 • Tª mitjana mensual mínima

Pluviometria:

 • Pluviometria mitjana anual
 • Pluviometria mitjana mensual

Període lliure de gelades

Característiques del sòl

 • Textura
 • pH
 • Carbonat Càlcic Equivalent
 • Matèria Orgànica

Característiques de la parcel·la

 • Altitud
 • Orientació
 • Pendent
 • Disponibilitat de reg

Diagrama de flux